Elektrownia wiatrowa Zimnodół - możliwość wypowiedzenia się Stronom

2013-10-14 16:24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Zgodnie z art. 10. § 1, art. 36 i art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm./ zawiadamiam, o możliwości wypowiedzenia się Stronom co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Elektrownia wiatrowa w miejscowości Zimnodół Gmina Olkusz”.

Z dokumentacją sprawy jw. można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz ul. Rynek 1 pok. 231 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 700-1700 oraz od wtorku do piątku od 700-1500 – w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od

14.10.2013r. do 04.11.2013r.

W w/w terminie Strony mogą wypowiedzieć  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Równocześnie zawiadamia się, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność zebrania pełnego materiału dowodowego, w tym opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu na podstawie art. 36 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy – wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – do 30.11.2013r.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. w terminie od 14.10.2013r. do 28.10.2013r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Dariusz Rzepka

 

źródło: UMiG Olkusz