Konkurs ofert oraz powołanie Komisji Konkursowej

2020-01-13 09:31

Zarządzenie Nr 0050.822.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 08.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i kultury fizycznej oraz powołania Komisji Konkursowej


Na podstawie art.7, ust.1  pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn.zm. ) , art.4 ust.1 pkt 13,14, art.11 ust.1.pkt 2 i ust.2, art. 13 i art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2019 r poz.688 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłosić otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i kultury fizycznej oraz powołać Komisję Konkursową, którego zasady i tryb określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

1.Powołać Komisję Konkursową oceniającą oferty złożone na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i kultury fizycznej w składzie:

 

  1. Łukasz Rychlewski– Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz - Przewodniczący Komisji
  2. Jacek Imielski – Naczelnik Wydz.Spraw Społecznych          – Członek Komisji,
  3. Edyta Wójcikowska – Inspektor Wydz.Spraw Społecznych – Sekretarz Komisji,
  4. Rafał Pięta – przedstawiciel Olkuskiego Klubu Sportowego „Słowik” w Olkuszu – Członek Komisji
  5. Teresa Kubiczek – przedstawiciel Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie” – Członek Komisji

 

2. Do zakresu zadań Komisji należy:

a/ dokonanie oceny ofert złożonych na ogłoszony otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1 zgodnie z procedurą i kryteriami, określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

b/ przedłożenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz wyników konkursu i propozycji przyznania    dotacji.

 

3. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygra konkurs.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – Łukaszowi Rychlewskiemu.

 

źródło: UMiG Olkusz

                                                                                             

 

 

 

 

Załączniki

Pobierz plik Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Aktywni na Słowikach.DOC(doc, 61.00KB)