Obowiązkowa deratyzacja

2013-09-24 11:50

ZARZĄDZENIE NR 0050. 2208 .2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA  24.09.2013.

w sprawie : przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz w terminie jesiennym.

            

Na podstawie § 17 Uchwały Nr XLVIII/615/2006 Rady Miejskiej w Olkuszu  z dnia 29 marca 2006 r. /ze zmianami/ w sprawie wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia – zarządzam  co następuje:

§ 1

Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz zobowiązane są w okresie od dnia 7 października 2013 roku do dnia 20 października 2013 roku przystąpić na swoim terenie do tępienia szczurów poprzez zakupienie i wyłożenie w wyżej wymienionym terminie trutek.

§ 2

Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno odbywać się zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

§ 3

Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 4

Właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.

Nadzór nad deratyzacją prowadzi Straż Miejska.

§ 5

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

§ 6

Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie internetowej UMiG Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów mieszkalnych.

§ 7

Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 7 października 2013 roku do dnia 20 października 2013 roku.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

dr Włodzimierz Łysoń        

Z-ca Burmistrza