OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA

2017-03-15 15:49

 

Na podstawie § 17 Uchwały Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz - zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz zobowiązane są  w okresie od dnia 27 marca 2017 roku do dnia 9 kwietnia 2017 roku przystąpić na swoim terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

 

§ 2

Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

 

§ 3

Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 4

Właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.

Nadzór nad deratyzacją prowadzi Straż Miejska.

 

§ 5

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art.117 Kodeksu Wykroczeń.

 

§ 6

Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów mieszkalnych.

 

§ 7

Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 27 marca 2017 roku do dnia 9 kwietnia 2017 roku

 

BURMISTRZ

 Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik