Od 31 sierpnia wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. planu dot. części Zedermana

2018-08-27 18:23

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 29, art.39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), a także Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXX/421/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego Planem przedstawiono na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej treści, który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu https://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 31 sierpnia 2018r. do 05 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach pracy urzędu.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt miejscowego planu będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w dniach 3 września w godzinach od 15:30-17:00 oraz w dniach : 31 sierpnia oraz 20 września w godzinach od 13:00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2018 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Sali narad (nr 112) o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018r. Uwagi można również składać drogą elektroniczną: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,zgodnie z art. 40 ustawy,mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: m.frejlich@umig.olkusz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

źródło: umig.olkusz.pl