Ogłoszenie dotyczące południowo-zachodniej części Zedermana

2019-04-12 10:28

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Olkusz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwał:

  • Nr XLV/683/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, obejmującej obszar, którego granice określone zostały na załączniku graficznym do ww. Uchwały,
  • Nr XLV/684/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zimnodół, obejmującej obszar, którego granice określone zostały na załączniku graficznym do ww. Uchwały,
  •  Nr XLV/685/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części Zedermana, obejmującej obszar, którego granice określone zostały na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl, w terminie do dnia 10 maja 2019 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, w godzinach pracy urzędu.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  1. pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  2. ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pak. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 10 maja 2019 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

źródło: UMiG Olkusz