Plan zaopatrzenia Gminy Olkusz w ciepło, energie ewl. i gaz

2020-01-24 11:04

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Olkusz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2019-2034

O G Ł O S Z E N I E

 

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ

DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY OLKUSZ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA LATA 2019-2034

 

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zawiadamia, że od 27 stycznia 2020 r. do 17 lutego 2020 r., będzie wyłożony do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Olkusz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2019-2034”.

 

Projekt założeń będzie do wglądu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,m,330533,wylozenie-do-publicznego-wgladu.html

oraz w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków  (pokój nr 103) Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz  w godzinach urzędowania.

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w trakcie jego wyłożenia, to jest od 27 stycznia 2020 r. do 17 lutego 2020 r. Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Miasta i Gminy lub drogą mailową na adres poczta@umig.olkusz.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik