Projekt zagospodarowania Zedermana i Kogutka

2015-01-31 18:07

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów  w Zedermanie i Kogutku  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

            Obszar opracowania obejmuje:

  • fragment terenu po południowej stronie drogi krajowej Nr 94: na odcinku o długości 350 m  od granicy administracyjnej  z Gminą Jerzmanowice-Przeginia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Zederman-Kosmolów Nr 1087K  o szerokości ok 390 m,
  • fragment terenu po północnej stronie drogi krajowej Nr 94: na odcinku o długości 1040 m  od granicy administracyjnej z Gminą Jerzmanowice-Przeginia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Zederman-Kosmolów Nr 1087K  o szerokości od 470 do 250 m,
  • fragment terenu po południowej stronie drogi powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K,  w odległości 150m od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 na długości 540 m,
  • fragment terenu od skrzyżowania drogi krajowej Nr 94 i powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K do drogi gruntowej, działka nr 756 i działki 92/1 z wyłączeniem fragmentu terenu pomiędzy drogą krajową Nr 94 i powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K o długości 270 m,
  • rejon po północnej stronie drogi krajowej Nr 94 od działki nr 733/3 w Kogutku do działki nr 212/1 w Zedermanie na długości 1150 m i szerokości ok 215 m,
  • rejon Kogutka - po południowej stronie drogi krajowej Nr 94 na długości 500 m oraz po północnej stronie drogi krajowej Nr 94 na północ od drogi nr 1203/1 na długości 290 m.

 

            Wyłożenie do publicznego wglądu projektu w/w Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 09 lutego 2015 r. do 09 marca 2015 rw siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Architektury pokój nr 219, w godzinach od 9.00 do 13.00 – (od wtorku do piątku) oraz  w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30.

 

            Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 luty 2015 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w sali narad (nr 112) o godzinie 15.00.

 

            Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Planu, wyłożonym do publicznego wglądu w tym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Planu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2015 r.  włącznie.

 

Uwagi należy składać:

- na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz bądź drogą pocztową na adres:  Urząd Miasta i Gminy w  Olkuszu,  ul. Rynek 1, 32- 300 Olkusz,

- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: poczta@umig.olkusz.pl , architektura@umig.olkusz.pl

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zm), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

- o projekcie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku

- o prognozie oddziaływania na środowisko do w/w Planu.

 

             W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zm.), projekt w/w Planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

            Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 30 marca 2015 r. włącznie ,  w formie:

- pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki  i Architektury,

- ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, 32-300 Olkusz,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: poczta@umig.olkusz.pl, architektura@umig.olkusz.pl

 

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Sposób ich rozpatrzenia będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

 

Ponadto projekt Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik


ZAŁĄCZNIKI:

  • Zobacz rysunek planu: LINK (rozmiar: 10.02 MB)
  • Zobacz rysunek infrastruktury: LINK  (rozmiar: 13 MB)

  • Zobacz tekst prognozy oddzialywania na środowisko: LINK (rozmiar: 1.08 MB)

  • Zobacz rysunek prognozy oddziaływania  na środowisko: LINK (rozmiar: 3.25 MB)


Wszystkie załączniki dostępne na stronie https://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,950349.html