Propozycja zmian do statutu sołectwa Zederman

2020-01-16 11:28

 W związku z dużą ilością zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych propozycji zmian do statutów osiedli i sołectw ,informacja o zaakceptowaniu lub nie, przedstawionych propozycji zmian, podana zostanie do publicznej wiadomości do 24 stycznia 2020 roku. Informacja ta zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

 

Propozycja zmian w sołectwie Zederman:

Zederman

Nr
paragrafu

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst winno być

 

5

 

Do zadań sołectwa należy:

Sołectwo może realizować:

5

Pkt 9

 wyrażanie, na wniosek Rady lub Burmistrza opinii, w szczególności w sprawach dotyczących:

Przedstawienie ,na wniosek Rady lub Burmistrza uchwały

5

Pkt 9a

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru Sołectwa,

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym Sołectwa i sąsiednich sołectwa

.

6

Pkt 2

 opiniowanie  przez  Zebranie wniosków dotyczących sprzedaży lub zmiany przeznaczenia mienia gminnego, na obszarze Sołectwa w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy,

 

Zatwierdzenie uchwałą przez Zebranie wniosków dotyczących sprzedaży lub zmiany przeznaczenia mienia gminnego, na obszarze Sołectwa w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy,

.

8

Pkt 4

 Zebranie na wniosek organów i osób, o których mowa w ust. 1, powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

 

 Zebranie na wniosek organów i osób, o których mowa w ust. 1, powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

 

9

Pkt 1

Zebranie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

 

 Zebranie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa raz w roku.

 

11

Pkt1

 Do wyłącznej kompetencji Zebrania  należą wszystkie sprawy dotyczące Sołectwa w tym:

 

 Do  kompetencji Zebrania  należą wszystkie sprawy dotyczące Sołectwa w tym:

 

11

Pkt14

 Dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, w szczególności z realizacji uchwał Zebrania i realizacji funduszu sołeckiego.

 

Przedstawianie Radzie Sołeckiej rocznego programu pracy sołtysa

12

Pkt 1

 Porządek obrad przyjmuje Zebranie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

 

Porządek obrad zatwierdza Zebranie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

 

13

Pkt3

 Z przebiegu Zebrania sporządza się  protokół, podpisany przez protokolanta, którym powinien być członek Rady Sołeckiej lub inna wyznaczona przez Zebranie osoba.

 

3. Z przebiegu Zebrania sporządza się  protokół, podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego Zebrania, którym powinien być członek Rady Sołeckiej lub inna wyznaczona przez Zebranie osoba.

 

14

Pkt4

4) realizowanie wniosków i uchwał Zebrania, Rady i Burmistrza dotyczących  Sołectwa,

 

4) realizowanie wniosków i uchwał Zebrania, Rady i Burmistrza dotyczących  Sołectwa przekazanych do realizacji Sołtysowi

 

15

 

Sołtys zapewnia  realizację podjętych przez  Zebranie uchwał , wniosków i opinii.

 

 

wykreślić

16

Pkt1

1. W razie przemijającej niemożności wykonywania obowiązków przez Sołtysa jego obowiązki pełni członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa w formie pisemnej.

 

1. W razie przemijającej niemożności wykonywania obowiązków przez Sołtysa jego obowiązki pełni członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa w formie pisemnej lub osoba wybrana przez Radę Sołecką spośród członków Rady Sołeckiej

17

Pkt1

 Rada Sołecka w Sołectwie liczy 7 członków.

 

 Rada Sołecka w Sołectwie liczy 9 członków.

 

18

Pkt 4

4) organizowanie wykonania uchwał i wniosków Zebrania,

 

4) nadzór nad  organizowaniem wykonywania uchwał i wniosków Zebrania,

 

19

Pkt 1

1.Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywa się co najmniej dwa razy w roku.

 

1.Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywa się co najmniej cztery razy w roku.

 

21

Pkt1

1. Rada  nie może uszczuplić dotychczasowych praw Sołectwa do korzystania z mienia gminnego bez zgody Zebrania .

 

1. Rada  nie może uszczuplić dotychczasowych praw Sołectwa do korzystania z mienia gminnego bez zgody Zebrania  w formie uchwały

 

21

Pkt2

2. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej na terenie Sołectwa, wymaga uzyskania opinii Zebrania. Opinia Zebrania  nie jest wiążąca.

 

2. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej na terenie Sołectwa, wymaga uchwały Zebrania.

Wykreślić „ Opinia zebrania nie jest wiążąca”

 

 

dodać

 

Zebranie wiejskie samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania dodatkowych dochodów przez podjęcie uchwały przez Zebranie

22

dodać

 

Środki przekazane Sołectwu w formie dotacji celowej są wydatkowane bez dodatkowych przetargów

.

26

 

 Nie stwierdza się nieważności uchwały Zebrania po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia.

 

 Nie stwierdza się nieważności uchwały Zebrania po upływie pół roku  od dnia jej podjęcia.

 

28

 Pkt6

Członkowie organów nadzoru i kontroli, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów Sołectwa, mają prawo do:

.

 

 

Członkowie organów nadzoru i kontroli jak również Sołtys i Rada Sołecka w związku z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów Sołectwa, mają prawo do:

.

 

32

 

 Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu jawnym, większością 2/3 osób obecnych na Zebraniu.

 

 Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym, o czym decyduje Zebranie większością 2/3 osób obecnych na zebraniu, większością 2/3 osób obecnych na Zebraniu.