Remont drogi Zederman-Kosmolów - Obwieszczenie

2017-02-24 11:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1087K Zederman-Kosmolów w m. Zederman i Zadole Kosmolowskie w km od 0+000 do 1+435”


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm./, art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. poz. 446/w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam, że w dniu 20.02.2017r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.:

Remont drogi powiatowej nr 1087K Zederman-Kosmolów w m. Zederman i Zadole Kosmolowskie w km od 0+000 do 1+435

Inwestor: Zarząd Drogowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz Al. 1000 lecia 1a.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.3.2017 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

 

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 pok. 326 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 24.02.2017r. do 10.03.2017r.

 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza