Studium uwarunkowań - zmiana nr.22 o fragmencie południowo zachodniej części Zedermana

2018-04-30 12:09

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz (zmiana nr 22) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz (zmiana nr 22) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XV/271/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r., a także w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z rozpatrzenia uwag do projektu studium w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w strefach polityki przestrzennej:
- II-C - Osiek - Zimnodół,
- II-G - Zawada,
- II-D - Zederman-Kosmolów (dotyczy fragmentu południowo- zachodniej części Zedermana),
- III- Obszar Leśny częściowo,
w granicach przedstawionych na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 stanowiących integralną część w/w Uchwały.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie ponownie do publicznego wglądu w dniach od 20 kwietnia 2018r. do 22 maja 2018r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz (Rynek 1, 32-300 Olkusz), w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków (pok. 219) w godzinach urzędowania.
Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany studium będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędy Miasta i Gminy Olkusz w dniach 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 10:00-11:30 oraz 7 maja 2018 r. w godzinach 13:30-15:00.
Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umigolkusz.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 14 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, o godz. 15:00.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w brzmieniu ustalonym przez art. 103 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik

 

Załączniki

Pobierz wszystkie załączniki znajdujące się poniżej

Galeria