Uchwały śmieciowe

2013-04-14 11:40

UCHWAŁA NR XXIII/331/2013 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 26 marca 2013 r

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 6k, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r.. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Rada Miejska w Olkuszu

uchwala, co następuje:

§ 1. §2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te nie są zbierane

w sposób selektywny, w wysokości 10 zł miesięcznie.

2) Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te zbierane są

w sposób selektywny, w wysokości 7 zł miesięcznie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

§ 3. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwie Małopolskiego.

2) Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2013 roku.

 

CZYTAJ WSZYTSKIE UCHWAŁY DOT. ODPADÓW KOMUNLANYCH