Uwaga! Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego południowo- zachodniej części Zedermana

2017-08-09 11:05

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz (zmiana nr 22) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

                Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2017r. poz.1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XV/271/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w strefach polityki przestrzennej:

  • II-C - Osiek - Zimnodół,
  • II-G - Zawada,
  • II-D - Zederman-Kosmolów (dotyczy fragmentu południowo- zachodniej części Zedermana),
  • III- Obszar Leśny częściowo,

w granicach przedstawionych na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 stanowiących integralną część w/w Uchwały.

 

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniachod 14 sierpnia 2017 r. do 12 września 2017 r.  (włącznie) w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz (Rynek 1, 32-300 Olkusz), w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków (pok. 219) w godzinach pracy Urzędu.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany studium będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędy Miasta i Gminy Olkusz w dniach: 18 i 25 sierpnia w godzinach 13:00- 15:00 oraz 28 sierpnia w godzinach 15:00-17:00.

Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz pod adresem https://bip.malopolska.pl/umigolkusz.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 4 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 3 października 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy,mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Dla ww. zmiany Studium nie jest prowadzone postepowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza

 

Galeria

 

źródło: UMiG Olkusz