Wyłożenie operatu kartograficznego Zedermana

2013-10-21 15:06

W okresie od 4 do 25 listopada br. w w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2, będzie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego Zedermana. W okresie tym będzie można zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z powyższego prawa leży w interesie każdego czyjego interesu prawnego dotyczą dane w nim ujawnione, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości co do danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego. Zobacz pełną informację ze Starostwa:

INFORMACJA

Na podstawie art. 22 ust.1, art. 24a ust. 4, 5, 6 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Starosta Olkuski

informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 w pokoju nr 40 ( parter) w terminie od 04.11.2013r. - 25.11.2013r. w godzinach:

poniedziałek      12°° - 17°°,
wtorek-piątek      9°° -  13°°

zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali, użytków gruntowych działek zabudowanych, numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych dla jednostki ewidencyjnej Gmina Olkusz obręby ewidencyjne:

Zederman, Zimnodół, Żurada.

Dokumentacja tego projektu składająca się z rejestrów gruntów, budynków i lokali; kartotek budynków i lokali; map ewidencyjnych została opracowana na podstawie przepisów art. 4 ust. 1a pkt 2, art. 20 ust. 1, art. 20 ust. 2 pkt 1-3, art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz.454).

W okresie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane w nim ujawnione, może zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z powyższego prawa leży w interesie w/w osób, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości co do danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.

Celem weryfikacji danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, osoby powinni zgłaszać się z posiadanymi dokumentami dotyczącymi gruntów, budynków i lokali takimi jak: akty notarialne, akty własności ziemi, odpisy z ksiąg wieczystych, postanowienia sądowe, decyzje administracyjne   w tym pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją architektoniczno-budowlaną, oraz zaświadczenia o samodzielności lokali i innymi dokumentami. Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy, po okazaniu pisemnego pełnomocnictwa.   

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo- kartograficznego, który podlegał wyłożeniu staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

 

                                                                                                         STAROSTA OLKUSKI

JERZY ANTONI KWAŚNIEWSKI

źródło: Starostwo Powiatowe