Zmiany statutu sołectwa Zederman zaproponowane podczas trwania konsultacji społecznych

2020-01-28 18:14

Zmiany statutu jednostek pomocniczych Gminy Olkusz (sołectwo Zederman) zaproponowane podczas trwania konsultacji społecznych w jednostkach pomocniczych Gminy Olkusz

Zederman

Nr paragrafu

Nr ust.

 Tekst -jest

Tekst winno być

 Rozstrzygnięcie

5

 

Do zadań sołectwa należy:

Sołectwo może realizować:

Propozycja nie została uwzględniona.

Katalog zadań sołectwa musi je jednoznacznie określać.

5

Pkt 9

 wyrażanie, na wniosek Rady lub Burmistrza opinii, w szczególności w sprawach dotyczących:

Przedstawienie ,na wniosek Rady lub Burmistrza uchwały

Propozycja została uwzględniona.

Proponuje się zapis:

„Wyrażanie na wniosek Rady lub Burmistrza opinii w formie uchwały..”

5

Pkt 9a

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru Sołectwa,

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym Sołectwa i sąsiednich sołectwa

Propozycja nie została uwzględniona.

Sołectwo może opiniować plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące danego Sołectwa.

6

Pkt 2

 opiniowanie  przez  Zebranie wniosków dotyczących sprzedaży lub zmiany przeznaczenia mienia gminnego, na obszarze Sołectwa w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy,

 

Zatwierdzenie uchwałą przez Zebranie wniosków dotyczących sprzedaży lub zmiany przeznaczenia mienia gminnego, na obszarze Sołectwa w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy,

Propozycja została uwzględniona.

8

Pkt 4

 Zebranie na wniosek organów i osób, o których mowa w ust. 1, powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

 

 Zebranie na wniosek organów i osób, o których mowa w ust. 1, powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

 

Propozycja nie została uwzględniona.

Proponowany zapis Statutu przewiduje dłuższy niż 14 dni termin zwołania zebrania.

9

Pkt 1

Zebranie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

 

 Zebranie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa raz w roku.

 

Propozycja została uwzględniona

11

Pkt1

 Do wyłącznej kompetencji Zebrania  należą wszystkie sprawy dotyczące Sołectwa w tym:

 

 Do  kompetencji Zebrania  należą wszystkie sprawy dotyczące Sołectwa w tym:

 

Propozycja nie została uwzględniona. Użycie słowo „wyłącznej „ wskazuje  że zebranie jest jedynym organem upoważnionym do podejmowania określonych decyzji.

 

11

Pkt14

 Dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, w szczególności  z realizacji uchwał Zebrania i realizacji funduszu sołeckiego.

 

Przedstawianie Radzie Sołeckiej rocznego programu pracy sołtysa

Propozycja została uwzględniona.

Przedstawianie Radzie rocznego programu pracy sołtysa dopisana zostanie do zadań Sołtysa określonych  paragrafie 14

12

Pkt 1

 Porządek obrad przyjmuje Zebranie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

 

Porządek obrad zatwierdza Zebranie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

 

Propozycja nie została uwzględniona . Słowo zatwierdza jest synonimem sława przyjmuje.

13

Pkt3

 Z przebiegu Zebrania sporządza się  protokół, podpisany przez protokolanta, którym powinien być członek Rady Sołeckiej lub inna wyznaczona przez Zebranie osoba.

 

3. Z przebiegu Zebrania sporządza się  protokół, podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego Zebrania, którym powinien być członek Rady Sołeckiej lub inna wyznaczona przez Zebranie osoba.

 

Propozycja została uwzględniona.

14

Pkt4

4) realizowanie wniosków i uchwał Zebrania, Rady i Burmistrza dotyczących  Sołectwa,

 

4) realizowanie wniosków i uchwał Zebrania, Rady i Burmistrza dotyczących  Sołectwa przekazanych do realizacji Sołtysowi

 

Propozycja została uwzględniona.

15

 

Sołtys zapewnia  realizację podjętych przez  Zebranie uchwał , wniosków i opinii.

 

 

wykreślić

Propozycja nie z ostała uwzględniona

Do obowiązków Sołtysa należy realizacja uchwał,  wniosków podjętych przez Zebranie

16

Pkt1

1. W razie przemijającej niemożności wykonywania obowiązków przez Sołtysa jego obowiązki pełni członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa w formie pisemnej.

 

1. W razie przemijającej niemożności wykonywania obowiązków przez Sołtysa jego obowiązki pełni członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa w formie pisemnej lub osoba wybrana przez Radę Sołecką spośród członków Rady Sołeckiej

Propozycja została uwzględniona

Proponuje się zapis: paragraf 16 ust.2 „ W przypadku przemijającej niemożliwości wykonywania obowiązków przez Sołtysa i braku   upoważnienia przez Sołtysa Członka Rady Sołeckiej do wykonywania jego obowiązków ,obowiązki te pełni Członek Rady Sołeckiej wybrany przez Radę Sołecką.

17

Pkt1

 Rada Sołecka w Sołectwie liczy 7 członków.

 

 Rada Sołecka w Sołectwie liczy 9 członków.

 

Propozycja została uwzględniona

18

Pkt 4

4) organizowanie wykonania uchwał i wniosków Zebrania,

 

4) nadzór nad  organizowaniem wykonywania uchwał i wniosków Zebrania,

 

Propozycja  nie została uwzględniona.

Rada Sołecka jest organem Doradczym i opiniujących, nie jest natomiast organem kontrolnym

19

Pkt 1

1.Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywa się co najmniej dwa razy w roku.

 

1.Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywa się co najmniej cztery razy w roku.

 

Propozycja została uwzględniona

21

Pkt1

1. Rada  nie może uszczuplić dotychczasowych praw Sołectwa do korzystania z mienia gminnego bez zgody Zebrania .

 

1. Rada  nie może uszczuplić dotychczasowych praw Sołectwa do korzystania z mienia gminnego bez zgody Zebrania  w formie uchwały

 

Propozycja została uwzględniona

21

Pkt2

2. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej na terenie Sołectwa, wymaga uzyskania opinii Zebrania. Opinia Zebrania  nie jest wiążąca.

 

2. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej na terenie Sołectwa, wymaga uchwały Zebrania.

Wykreślić „ Opinia zebrania nie jest wiążąca”

 

Propozycja została uwzględniona

 

 

 

Zebranie wiejskie samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania dodatkowych dochodów przez podjęcie uchwały przez Zebranie

Propozycja została uwzględniona

Zapis zostanie uwzględniony w paragrafie 21

22

 

 

Środki przekazane Sołectwu w formie dotacji celowej są wydatkowane bez dodatkowych przetargów

Propozycja nie  została uwzględniona.

Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, w związku z tym nie może otrzymywać dotacji celowych.

26

 

 Nie stwierdza się nieważności uchwały Zebrania po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia.

 

 Nie stwierdza się nieważności uchwały Zebrania po upływie pół roku  od dnia jej podjęcia.

 

Propozycja nie została uwzględniona.

Termin półroczny może być za krótki w procedurze stwierdzenia nieważności uchwały.

28

 Pkt6

Członkowie organów nadzoru i kontroli, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów Sołectwa, mają prawo do:

.

 

 

Członkowie organów nadzoru i kontroli jak również Sołtys i Rada Sołecka w związku z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów Sołectwa, mają prawo do:

Propozycja nie została uwzględniona.

Rada Sołecka nie jest organem upoważnionym do kontroli.

32

 

 Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu jawnym, większością 2/3 osób obecnych na Zebraniu.

 

 Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym, o czym decyduje Zebranie większością 2/3 osób obecnych na zebraniu, większością 2/3 osób obecnych na Zebraniu.

 

Propozycja nie została uwzględniona.

Zgodnie z wyrokiem NSA z kwietnia 2019r.Odwołanie sołtysa nie może odbywać się w głosowaniu tajnym   Odwołanie sołtysa odbywa się zwykłą większością głosów . W związku z tym proponowany zapis brzmiałby:

Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu jawnym.

 

 

źródło: UMiG Olkusz