Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczące obszarów w Zedermanie

2019-03-28 19:40

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XLV/686/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz - zmiana nr 23 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

-    dla obszaru położonego w granicach przedstawionych na załącznikach graficznych nr 1 - 9 stanowiących integralną część ww. Uchwały,

-    w zakresie ustalenia zasad dotyczących interpretacji zgodności planów miejscowych ze studium w odniesieniu do obszaru całej Gminy Olkusz.

 

Granice zmiany studium, określone na załącznikach nr 1-9 do Uchwały, obejmują:

1)    obszar całego obrębu geodezyjnego Pazurek,

2)    obszar położony po obu stronach drogi w Czarnym Lesie oraz teren położony po wschodniej stronie drogi nr 1092K w Bogucinie Małym, pomiędzy skrzyżowaniem drogi nr 1092K z drogą do Czarnego Lasu, granicą gminy Olkusz oraz działką drogową nr ew. gr. 178,

3)    obszar położony w miejscowości Rabsztyn (na początku wsi od strony Olkusza) – po południowo - wschodniej stronie drogi przez Rabsztyn,

4)     obszar położony u podnóża wzgórza zamkowego w rejonie Chaty Kocjana,

5)     obszar w Podlesiu, położony po północnej stronie drogi nr 1110K do Troksa, pomiędzy istniejącymi zabudowaniami,

6)      obszar w Podgrabiu, położony u zbiegu drogi 1092K i działki drogowej nr ew. gr.  413,

7)      obszar w Pomorzanach, położony pomiędzy ul. Kołłątaja, ul. Ponikowską i ul. Długą,

8)      obszar w rejonie Góry Pomorskiej, położony pomiędzy ul. Długą a ul. 20-stu Straconych,

9)      obszar  w rejonie dawnego wapiennika, położony po północnej stronie drogi krajowej nr 94,

10)    obszar położony po południowej stronie ul. Jasnej, przy jej końcowym odcinku,

11)    obszar obejmujący projektowaną obwodnicę północną Olkusza na wschód od Olewina i Sieniczna,

12)    obszar obejmujący tereny położone po południowej stronie ul. Krucza Góra, wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 791 do Trzebini wraz z terenem położonym po południowej stronie ul. Kochanowskiego w rejonie Os. Młodych,

13)    obszar  w Witeradowie, położony przy drodze nr 1079K do Osieka,

14)     obszar w Niesułowicach, położony po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 791 do Trzebini,

15)     obszar boiska przy OSP w Zedermanie,

16)     obszar położony przy granicy z Przeginią, po południowej stronie drogi DK nr 94.

Wyżej wymieniona uchwała wraz załącznikami graficznymi została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/Uchwały/2018. Załączniki graficzne wraz z granicami obszaru objętego uchwałą dołączone są również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl  oraz udostępnione są do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. włącznie.

Wnioski do zmiany studium w wyżej wymienionym zakresie należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz, Rynek 1 (Punkt Obsługi Klienta) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

-      w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

-      ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

-      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Dla ww. projektu zmiany studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

 

źródło: UMiG Olkusz