Deratyzacja

ZARZĄDZENIE NR 0050.1757.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA 11.03.2013 r.

w sprawie: przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji
na terenie Gminy Olkusz w terminie wiosennym.

Na podstawie § 17 Uchwały Nr XLVIII/615/2006 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 marca 2006 r. /ze zmianami/ w sprawie wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia – zarządzam co następuje:

§ 1

Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz zobowiązane są w okresie od dnia 25 marca 2013 roku do dnia 7 kwietnia 2013 roku przystąpić na swoim terenie do tępienia szczurów poprzez zakupienie i wyłożenie w wyżej wymienionym terminie  trutek.

§ 2

Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

§ 3

Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 4

Właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.

Nadzór nad deratyzacją prowadzi Straż Miejska.

§ 5

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art.117 Kodeksu Wykroczeń.

§ 6

Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie internetowej UMiG Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów mieszkalnych.

§ 7

Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 25 marca 2013 roku do dnia 7 kwietnia 2013 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

mgr Dariusz Rzepka