Elektrownia wiatrowa w Zimnodole

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art.  33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm./ i 49 KPA zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Elektrownia wiatrowa w miejscowości Zimnodół Gmina Olkusz”

oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o opinię oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia jw. Karta raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona pod nr SE.604.96.2013 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w BIP. Z raportem jw. można zapoznać się w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 24.05.2013r. do 14.06.2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz ul. Rynek 1 w Wydziale Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych pok. 231 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki od 700 do 1700 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500.

Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw. można wnieść w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 24.05.2013r. do 14.06.2013r. do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz ul. Rynek 1, Wydziału Ochrony Środowiska i TR UMiG Olkusz oraz na adres e-mail: srodowisko2@umig.olkusz.pl. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków do postępowania jw. jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Ponadto zawiadamiam, że w dniu 11.06.2013r. o godz. 1300 w Centrum Kultury w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 32 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem jw.  

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Dariusz Rzepka

 

Zobacz ogłoszenie na stronie UMiG Olkusz: OBWIESZCZENIE

Podyskutuj na forum Zedermana: FORUM