Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice-Zawada

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.  zmianami) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227Z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XIV/182/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gorenice – Zawada,  zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011r. Nr 184, poz. 1469) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującej:

  • obszar oznaczony symbolem 3.U.1 – sołectwo Zawada,
  • fragment obszaru 2.RM.3 (w zakresie działki 308/3) - sołectwo Gorenice,
  • korektę przebiegu istniejącej linii energetycznej średniego napięcia relacji: Wola Filipowska – Ostrężnica – Gorenice, po południowej stronie ul. Krakowskiej w Gorenicach

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu w terminie do dnia 23 stycznia 2012r. włącznie.

Wnioski do w/w. zmiany miejscowego planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie:

  • pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32 – 300 Olkusz,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:  architektura@umig.olkusz.pl

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.