DOFINANSOWANIE - Małe projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz” pragnie poinformować, iż 01 czerwca 2012 r. zostanie ogłoszony nabór na Małe Projekty, a samo zbieranie wniosków o dofinansowanie operacji odbędzie się w dniach 15.06.2012 r. – 29.06.2012 r. Kwota naboru będzie rekordowo wysoka - 528 232,00 zł. Maksymalne dofinansowanie na jeden projekt może wynieść 25 000 zł.

Szczególnie ważna jest informacja, iż od kwietnia tego roku odpowiednio przygotowany projekt nie wymaga wkładu finansowego wkładu własnego – to znaczy, że wszystkie koszty finansowe poniesione przez realizującego projekt zostaną zwrócone!

Dofinansowanie można uzyskać na:

15.1 Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR :

15.1.1. Udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie

15.1.2. Organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania „ Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013 oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy

15.1.3 Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów

15.1.4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

15.2 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej:

15.2.1. Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych

15.2.2  Promocja lokalnej przedsiębiorczości

15.2.3. Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów

15.3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR:

15.3.1. Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR

15.3.2. Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej

15.4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000

15.5 Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego:

15.5.1. Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych

15.5.2. Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje

15.5.3. Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła

15.5.4. Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW 2007-2013

15.5.5 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

15.5.6 Urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich.

15.6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług z wyłączeniem działalności rolniczej.

15.6.1. Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych

15.6.2. Promocja produktów lub usług lokalnych

15.6.3. Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż realizowane w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” PROW 2007-2013

15.6.4. Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych

15.6.5 Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych

15.6.6 Badanie rynku produktów lub usług lokalnych

15.7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

O dotację mogą się starać wszystkie organizacje pozarządowe (np. ochotnicze straże pożarne kluby sportowe, stowarzyszenia itp.), lub inne osoby prawne, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, a na niektóre działania także osoby fizyczne.

Dotacje „Małe Projekty” to obecnie najłatwiejszy sposób na otrzymanie grantów do wysokości 25 000 zł na obszarach wiejskich, dlatego prosimy o przekazanie tej informacji do osób, organizacji, i innych podmiotów o których macie Państwo informacje, że chciałyby skorzystać z takiej dotacji, i kierowanie ich do naszego Biura Stowarzyszenia, które udziela wnioskodawcom wszelkiej pomocy przy wybieraniu pomysłu, pisaniu wniosku, realizacji projektu i rozliczeniu projektu.