Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz – zmiana nr 15 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz – zmiana nr 15 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz dla terenów  o powierzchni 96 ha,  położonych w strefach polityki przestrzennej:

·         II - D Zederman - Kosmolów (dot. części sołectwa Zedermana i rejonu Kogutka)

·         II - J Niesułowice (dot. północno-wschodniej części sołectwa Niesułowice),

 

wyznaczonych granicami i oznaczonych cyfrą „15” na ujednoliconym rysunku studium.

 

Projektowana zmiana studium obejmuje:

  • w strefie II - D Zederman – Kosmolów:

-   fragment terenu po północnej stronie drogi krajowej Nr 94: na odcinku o długości 950 m od granicy administracyjnej  z Gminą Jerzmanowice - Przeginia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Zederman-Kosmolów Nr 1087

-   rejon w rozwidleniu dróg: krajowej Nr 94 i powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K – na długości 1050 m

-   fragment terenu po południowej stronie drogi powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K w odległości 350 m  od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 na długości 350 m

-   rejon Kogutka – teren pomiędzy drogą krajową Nr 94 i drogą gruntową – gminną nr ewid.gr. 755/1

  • w strefie  II - J Niesułowice:

-    rejon po południowej stronie ul. Nad Karczmą.

 


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu w/w zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 18 marca 2013 r. do 17 kwietnia 2013 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,  ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Architektury pokój nr 219, w godzinach od 9.00 do 13.00 – (od wtorku do piątku)  oraz w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2013 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 11:00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2013 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

  • o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz – zmiana nr 15
  • o prognozie oddziaływania na środowisko do w/w zmiany Studium.

 W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), projekt w/w Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 10 maja 2013 r.,  w formie:

  • pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Architektury,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: poczta@umig.olkusz.pl lub burmistrz@umig.olkusz.pl