Informacja dla mieszkańców miasta i gminy Olkusz dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niosą ze sobą potrzebę daleko idących zmian w dotychczasowym podejściu do gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany te będą dotyczyć samorządów lokalnych, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców świadczących usługi odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z nowymi zasadami gminy przejmą obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych, będą wyłaniały w drodze przetargu podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Takie rozwiązanie zwolni właścicieli nieruchomości z konieczności podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych, ale jednocześnie nałoży obowiązek uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami. Znowelizowana ustawa dostosowuje polskie regulacje do standardów ekologicznych wdrożonych i funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej oraz nakłada na gminy szereg nowych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, m.in.:

  • przejęcie odpowiedzialności za odpady powstające na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców, organizację ich odbioru oraz nadzór nad prawidłowym ich zagospodarowaniem,
  • ustanowienie selektywnego zbierania odpadów,
  • tworzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorstw uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
  • wybranie w drodze przetargu przedsiębiorcy, który odbierze odpady od mieszkańców oraz podda je dalszemu zagospodarowaniu,
  • tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, do których mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady,
  • prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych wśród mieszkańców dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podstawę i formę funkcjonowania nowego systemu tworzyć będą podjęte w najbliższym czasie uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu. Pierwszym i zasadniczym aktem prawa miejscowego będzie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku określający obowiązki wszystkich podmiotów, tj. gminy, właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami. Podstawowym zagadnieniem, określanym zapisami regulaminu, jest zakres selektywnego zbierania oraz sposobu odbioru odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Do pozostałych uchwał,, którymi do końca br. zajmie się Rada Miejska będą należeć między innymi:

  • uchwala w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  • uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Olkusz
  • uchwała w sprawie szczegółowego określania sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Olkusz i gospodarowanie tymi odpadami w zamian za uiszczoną opłatę.

Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą mieli obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W tym celu Gmina wyłoni, w drodze przetargu, przedsiębiorcę, który odbierać będzie od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie. Właściciel nieruchomości obowiązany będzie, złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz deklarację zawierającą dane niezbędne do naliczenia opłat.

Należy pamiętać, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz określi również, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi.

Dotychczasowe zasady

Właściciele nieruchomości podpisywali z firmą wywozową umowę o odbiorze odpadów komunalnych i na tym kończyła się ich troska o odpady. W zasadzie jedynym kryterium przy wyborze firmy wywozowej była cena za odbierane odpady, uzależniona od wielkości pojemnika oraz częstotliwości jego opróżniania. Do dnia 30 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości muszą rozwiązać dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych w celu uniknięcia ponoszenia podwójnych opłat. Natomiast odpady selektywnie zbierane przez mieszkańców były odbierane na koszt Gminy.

Po wprowadzeniu systemu (od 01.07.2013 r.)

Właściciele nieruchomości w zamian za ustaloną opłatę będą mieli prawo przekazywania firmie wybranej przez Gminę wszystkie wyprodukowane odpady komunalne z częstotliwością oraz w pojemnikach określonych w Regulaminie i stosownych uchwałach Rady Miejskiej.

Rada Miejska ustali stawkę opłaty miesięcznej na każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – wyższą gdy na nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów i niższą w przypadku prawidłowo prowadzonej selekcji.

Właściciel nieruchomości w złożonej deklaracji wyliczy miesięczną opłatę dla danej nieruchomości jako iloczyn odpowiedniej stawki opłaty i liczby mieszkańców zamieszkujących tę nieruchomość. Będzie również zobowiązany do wpłacania na konto Gminy miesięcznej opłaty za świadczenie usług w tym zakresie.

Natomiast Gmina zorganizuje  odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz ustanowi selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu , tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Cała odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku poszczególnych frakcji selektywnie zbieranych odpadów została scedowana na  Gminę, która w przypadku niewywiązania się z nałożonych obowiązków będzie płacić ustawowe kary. Dlatego też ważne jest by mieszkańcy Olkusza prowadzili selektywną zbiórkę odpadów z jeszcze większym zaangażowaniem niż dotychczas.

O zmianach, jakie czekają w związku z wejściem w życie „ustawy śmieciowej” będziemy informowali Mieszkańców na bieżąco

źródło ogłoszenia