Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia

o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Na podstawie art.ll pkt.l ustawy z dnia 27 marca 2003r,, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 12 czerwca 2012r. Póz. 647) oraz art.39 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227 z późniejszymi, zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jerzmanowice — Przeginia:

Uchwały Nr XXII/107/2012 z dnia 19 marca 2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice — Przeginia.

Integralna część projektu studium będzie Prognoza Oddziaływania na Środowisko opracowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
(adres: Jerzmanowice 372B, 32-048 Jerzmanowice)
w terminie do dnia 28.09.2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Adam Piaśnik