Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz–Śródmieście

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Olkusz–Śródmieście
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.  zmianami) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227Z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XI/140/2011 z dnia 25 października 2011 r. w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz – Śródmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty zmianą planu położony jest przy ul. Jana Kantego, w obowiązującym planie miejscowym (Uchwała Nr LX/691/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 13 czerwca 2002 r., Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 150, poz. 2344) oznaczony został symbolem "02KP – tereny urządzeń komunikacyjnych".

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego i prognozy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2011 r. włącznie.

Wnioski do ww. zmiany miejscowego planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32 – 300 Olkusz,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: architektura@umig.olkusz.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Dariusz Rzepka