Ogłoszenie dot. Osieka i Sieniczna

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego północnej części Osieka i Sieniczna 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr VIII/87/2011 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/602/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osieka i Sieniczna, zatwierdzonego Uchwałą Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2006 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest korekta klasyfikacji oraz przebiegu dróg dojazdowych i ciągów pieszo - jezdnych w Osieku oznaczonych na rysunku planu symbolami A.3KDX, A.4KDD, A.8KDD, A.8KDX, 9.KDX.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko do ww zmiany planu w terminie do dnia 09 sierpnia 2011 r. włącznie.

Wnioski do ww. zmiany miejscowego planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie:
- pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32 – 300 Olkusz,
- ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: architektura@umig.olkusz.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Dariusz Rzepka

Zobacz link do ogłoszenia