Pazurek - Rabsztyn - Bogucin Mały - Podgrabie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, dn. 14.09.2011r.

OBWIESZCZENIE

O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „PAZUREK- RABSZTYN- BOGUCIN MAŁY-PODGRABIE" WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XIX/201/2008 z dnia 11 marca 2008 w/s przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pazurek -Rabsztyn - Bogucin Maty- Podgrabie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz Uchwały Nr XXIV/247/2008r z dnia 9 września 2008r. w/s zmiany uchwały Nr XIX/201/2008 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 marca 2008r. w/s przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Pazurek - Rabsztyn -Bogucin Mały - Podgrabie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pazurek - Rabsztyn - Bogucin Mały - Podgrabie" dla następujących nieruchomości o nr ewid. gr.
190/7   położonej przy ulicy Podgrabie
35/1     położonej w Pazurku
34        położonej w Pazurku
21/8     położonej w Pazurku
447      położonej przy ulicy Sikorka
431/1   położonej przy ulicy Sikorka
442/4   położonej przy ulicy Sikorka
68/2     położonej przy drodze relacji Olkusz-Klucze
58        położonej w Podlesiu Rabsztyńskim
112/12 położonej w Bogucinie Małym
151/17 położonej w Rabsztynie
72/2     położonej w Rabsztynie
oraz dla terenów oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pazurek - Rabsztyn - Bogucin Mały - Podgrabie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/410/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 09.02.2005r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 365 z 07.07.2005r, póz. 2723) symbolami:
-    „D. 4ZP" , „D. 1UR" „D.7R", „D.5R" (dot. terenu po zachodniej stronie ul. Sikorka w Olkuszu),
-    „B.7MN", „C.14ZL", „C.15R", „C.13ZL" (dot. fragmentu drogi z Rabsztyna w kierunku Bogucina
Małego na odcinku około 455m),
-    „C.1UR" (dot. terenu w Bogucinie Małym przy drodze w kierunku Czarnego Lasu),
-    „D.4MN", „D.1KDD" (dot. terenu po zachodniej stronie ul.Podgrabie w Olkuszu),
-    „A.12 ZŁ"(dot. terenu położonego w miejscowości Pazurek)

oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu zmiany planu -w dniach od 26 września 2011r. do 24 października 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Architektury pokój nr 219, w godzinach: w poniedziałki: od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30 oraz od wtorku do piątku: od 9.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 września 2011r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 11°°.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,   której   uwaga   dotyczy,   w   nieprzekraczalnym   terminie   do   dnia   24   listopada 2011 r.włącznie, w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz lub na jego adres.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227, ze zm.) w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

  •  projekcie  zmiany  miejscowego  planu   zagospodarowania   przestrzennego   „Pazurek  -Rabsztyn - Bogucin Mały - Podgrabie"
  • o prognozie oddziaływania na środowisko do w/w projektu zmiany planu.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 46 pkt 1), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, póz. 1227 ze zm.), projekt w/w zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi  i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 24 listopada 2011 r. włącznie, w formie:

  • pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Architektury,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: architektura@umiq.olkusz.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz mgr Dariusz Rzepka