O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia sporządzania miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn.zm) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały w  sprawie:   przystąpienia do sporządzania   miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku – Uchwała  Nr XX/280/2012 z dnia 27 listopada 2012r.

 

Obszar opracowania obejmuje:

  •  fragment terenu po południowej stronie drogi krajowej Nr 94: na odcinku o długości 350 m  od granicy administracyjnej z Gminą Jerzmanowice-Przeginia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Zederman-Kosmolów Nr 1087K, o szerokości ok 390 m.
  • fragment terenu po północnej stronie drogi krajowej Nr 94: na odcinku o długości 1040 m  od granicy administracyjnej z Gminą Jerzmanowice-Przeginia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Zederman-Kosmolów Nr 1087K, o szerokości od 470 do 250 m.
  • fragment terenu po południowej stronie drogi powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K,  w odległości 150m od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94, na długości 540 m.
  • fragment terenu od skrzyżowania drogi krajowej Nr 94 i powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K do drogi gruntowej, działki nr 756 i działki 92/1, z wyłączeniem fragmentu terenu pomiędzy drogą krajową Nr 94 i powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K, o długości 270 m.
  • rejon po północnej stronie drogi krajowej Nr 94 od działki nr 733/3 w Kogutku do działki nr 212/1 w Zedermanie, na długości 1150 m i szerokości ok 215 m.
  • rejon Kogutka - po południowej stronie drogi krajowe Nr 94 na długości 500 m oraz po północnej stronie drogi krajowej Nr 94 na północ od drogi nr 1203/1, na długości 290 m.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. włącznie.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32 – 300 Olkusz.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  •  Pisemnej - adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz , Wydział Urbanistyki i Architektury,
  • ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: architektura@umig.olkusz.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dariusz Rzepka

 

 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 02.07.2013r. o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, przedmiotem której będzie m.in. uchwalenie:

* zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz dla obszarów położonych w następujących strefach:
II – D Zederman – Kosmolów (dot. części Zedermana i Kogutka)
II – J Niesułowice (dot. północno-wschodniej części sołectwa Niesułowice)
zwaną zmianą nr „15”,
rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag.