Projekt zmiany planu zagospodarowania Podlesie Rabsztyńskie-Troks-Braciejówka

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA l GMINY OLKUSZ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie-Troks-Braciejówka wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie-Troks-Braciejówka obejmującego obszar wyznaczony granicami:

    Od strony zachodniej  wzdłuż granicy  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Maly-Podgrabie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/410/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 09.02.2005r.

    Od strony północnej i wschodniej granicą administracyjną gminy Olkusz
    Od strony południowej wzdłuż granicy administracyjnej pomiędzy sołectwami:  Braciejówka-Kosmolów, Troks-Kosmolów, Troks-Olewin, w części z uwzględnieniem fragmentu miejscowego planu   zagospodarowania   przestrzennego   zespołu   działalności   gospodarczej    wsi   Olewin,
zatwierdzonego Uchwała Nr LI/406/98 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29.05.1998 r


oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w planu w dniach od 12 września 2011 r. do 3 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek l, w Wydziale Urbanistyki i Architektury pokój nr 219, w godzinach: poniedziałki: od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30 oraz od wtorku do piątku od 9.00 do 13.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. l Ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieś uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2011 r. włącznie, w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz lub na jego adres.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, póz. 1227), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

  •  o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie - Troks- Braciejówka
  •  o prognozie oddziaływania na środowisko do w/w Planu.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 46pkt l oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, póz. 1227 ze zmianami), projekt w/w Plam podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi do   prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 24 października 2011 r. włącznie, w formie:

  •  pisemnej,  na adres:   Urząd  Miasta  i  Gminy  Olkusz,  Rynek   l,  32-300  Olkusz,  Wydział Urbanistyki i Architektury
  •  ustnie  do   protokołu   w   Wydziale   Urbanistyki   i   Architektury,   pok.219,   Urząd   Miasta i Gminy Olkusz, Rynek l, 32-300 Olkusz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: architektura@umig.olkusz.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

mgr Dariusz Rzepka