Ogłoszenie dot. Przegini

Komunikat Wójta Gminy Jerzmanowice - Przegini
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sołectwie Przeginia w zakresie wyznaczenia obszaru na cele farmy wiatrowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 marca 2010 r. Nr XLV/215/10 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sołectwie  Przeginia w zakresie wyznaczenia obszaru na cele farmy wiatrowej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu tej zmiany studium oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu zmiany studium w dniach od 20 lipca 2011 r. do  18 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia (sala konferencyjna) w godzinach od 9:00 do 12:00.

Ponadto projekt zmiany studium będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia (sala konferencyjna) w dniu 28 lipca 2011 r. o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2011 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sołectwie Przeginia w zakresie wyznaczenia obszaru na cele farmy wiatrowej, o prognozie oddziaływania na środowisko ww.projektu zmiany studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września  2011 r. w Urzędzie Gminy  Jerzmanowice-Przeginia lub na jego adres: URZĄD  GMINY  JERZMANOWICE-PRZEGINIA, 32-048 Jerzmanowice 372B.

Zobacz link do ogłoszenia