UCHWAŁA Nr XVIII/89/2011 w sprawie odstąpienia od kontynuowania prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice – Przeginia sołectwa Gotkowice i Sąspów, obszaru drogi wraz z infrastrukturą dla planowanej farmy wiatrowej w Przegini

Uchwała Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: odstąpienia od kontynuowania prac nad zmianą studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice–Przeginia sołectwa Gotkowice i Sąspów, obszaru drogi wraz z infrastrukturą dla planowanej farmy wiatrowej w Przegini

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 pkt 12 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta,

Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala, co następuje:

§1

Odstępuje się od kontynuowania prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice – Przeginia sołectwa Gotkowice i Sąspów obszaru drogi wraz z infrastrukturą dla planowanej farmy wiatrowej w Przegini, dla której procedura sporządzania prowadzona jest na podstawie Uchwały Nr XLIX/239/10 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice – Przeginia w sołectwie Gotkowice i Sąspów w zakresie wyznaczenia terenu na cele drogi wraz z infrastrukturą techniczną do planowanej lokalizacji farmy wiatrowej w Przegini.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Jerzmanowice - Przeginia
(-) mgr inż. Zbigniew Synowiec

 

 

UZASADNIENIE:

Podstawą podjęcia uchwały jest brak możliwości kontynuowania prac planistycznych nad zmianą studium dla obszaru wyznaczonego w uchwale o której mowa w ust. 1 w związku z odmową uzgodnienia projektu zmiany studium przez Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie, wyrażoną w postanowieniu znak: B-51-112-J/11 z dnia 27.05.2011r, utrzymanym w mocy postanowieniem Ministra Środowiska znak: DOPpn-4102-519/35826/11/wb z dnia 8 sierpnia 2011r., jak również Uchwałą Nr XVIII/88/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie odstąpienia od kontynuowania prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia obszaru planowanej farmy wiatrowej w Przegini.