Szkolenia

SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE ZA 10% CENY!

 

OFERTA

W ramach projektu oferujemy Państwu szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia komputerowe. Szkolenia będą się odbywać w różnych terminach, w okresie od marca 2011 r. do marca 2012 r. Terminy i miejsca szkoleń będą podawane na bieżąco.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie w trakcie spotkań informacyjno - rekrutacyjnych organizowanych w różnych miejscowościach na terenie województwa małopolskiego (z wyjątkiem powiatu m. Kraków) oraz drogą pocztową poprzez przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na adres Biura Projektu: Centrum Szkoleniowe Masterlang, ul. Chałupnika 12C/4, 31-464.

 

UCZESTNICY

Szkolenia skierowane są osób:

                 1) które ukończyły 45 roku życia,
                 2) zatrudnionych na terenie woj. małopolskiego poza powiatem m. Kraków na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej,
                 3) nieprowadzących własnej działalności gospodarczej,
                 4) gotowych pokryć 10% kosztów szkolenia,
                 5) z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych.


SZKOLENIA JĘZYKOWE (język angielski)

 

Zajęcia będą się odbywać w weekendy (sobota i niedziela), w wybranym ośrodku hotelowo-szkoleniowym w powiecie właściwym dla miejsca zatrudnienia (na terenie województwa małopolskiego z wyjątkiem powiatu m. Kraków). Kursanci mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe (w tym podręczniki) oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.
                 Zapraszamy na intensywne, konwersacyjne kursy językowe (88 godzin) nastawione na przełamanie bariery w posługiwaniu się językiem obcym. Zajęcia będą prowadzone innowacyjną i bardzo skuteczną metodą "całkowitego zanurzenia w języku", co oznacza, że lektorzy egzekwują od słuchaczy porozumiewanie się w języku obcym - w stopniu adekwatnym do ich możliwości i poziomu zaawansowania - przez cały czas trwania kursu, a więc także poza godzinami regularnych zajęć np. w czasie przerw, posiłków, czasu wolnego itp. Zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 9 osobowych, przez 6 weekendów w okresie ok. 12 tygodni. Słuchaczom zostaną zaprezentowane również możliwości zastosowania komputera i Internetu jako wsparcia w procesie uczenia się języka obcego. Uczestnicy wezmą także udział w szkoleniu z zakresu kompetencji społecznych (opis poniżej).
                 Zajęcia zakończą się egzaminem międzynarodowym TOEIC i wydaniem uznawalnego certyfikatu.

 

Wkład własny uczestnika wynosi 383,41 zł 

 

SZKOLENIA KOMPUTEROWE

 

Proponujemy Państwu również szkolenia komputerowe z zakresu obsługi komputera, programu operacyjnego Windows, pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express) oraz posługiwania się Internetem w pracy. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, w grupach 8-10 osobowych, na dwóch poziomach zaawansowania i obejmują 50 godzin lekcyjnych zajęć, które będą się odbywać w dni powszednie, w godzinach popołudniowych, 2 x w tygodniu po ok. 3 godziny lekcyjne (ok. 17 spotkań). O zapisie do danej grupy decyduje m.in. ankieta umiejętności komputerowych, którą należy wypełnić z chwilą zapisu na kurs. Uczestnicy wezmą także udział w szkoleniu z zakresu kompetencji społecznych (opis poniżej).
                 Zajęcia obejmują syllabus kursu ECDL e-Citizen i zostaną zakończone egzaminem i wydaniem tegoż certyfikatu.

Wkład własny uczestnika wynosi 173,44 zł 

 

SZKOLENIA MIĘKKIE

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń językowych i komputerowych wezmą też udział w szkoleniu (8 godzin) z zakresu kompetencji społecznych, prowadzonych w formie warsztatowej przez psychologa praktyka. Zakres szkoleń: kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, radzenie sobie ze stresem, twórcze myślenie, motywowanie do zmiany, podnoszenie kwalifikacji, godzenie pracy i życia osobistego, przełamywanie barier psychicznych i stereotypów związanych z dalszym rozwojem zawodowym, trening komunikacyjny. Uczestnicy szkoleń poproszeni zostaną o wypełnienie ankiety przygotowanej przez trenera, w której wskażą jaki zakres tematyczny szkoleń miękkich ich interesuje.

Przewidziano dyplom ukończenia kursu.
 

WIĘCEJ NA STRONIE:

https://www.malopolska45.eu/