Uchwała Zederman-Kogutek

Uchwała Nr XIII/168/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997r., z późniejszymi zmianami w sprawie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 19990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591, z późn.zm.), art. 9 ust.1 oraz art.27 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 80 poz. 717, z późn.zm.), art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn.zm.) po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Rada Miejska uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz dla terenów położonych w strefach polityki przestrzennej:

- II – D  Zederman – Kosmolów (dot. części sołectwa Zederman i Kogutka)

- II – J  Niesułowice (dot. fragmentu w północno-wschodniej części sołectwa Niesułowice)

w granicach przedstawionych na załącznikach graficznych:  Nr 1 w skali 1:50 000 oraz Nr: 1A i 1B w skali 1:10 000, stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Celem zmiany studium jest określenie polityki przestrzennej Gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem uwarunkowań, celów i kierunków polityki przestrzennej państwa w województwie w zakresie dotyczącym Miasta i Gminy Olkusz.

§ 3

W zmianie studium uwzględnia się uwarunkowania i wymogi określone w art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn.zm.).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.