UCHWAŁA NR XX/280/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku

Data: 2012-11-27, Numer: 280, Kadencja: 2010 - 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142  z 2001 r., poz. 1591, z późn. zm.), art.14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - Rada Miejska

 

uchwala:

 

§1

1.      Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla   terenów w Zedermanie i Kogutku, zgodnie z §1 ust.2 niniejszej Uchwały.

 

2.      Granice obszaru objętego niniejszą Uchwałą przedstawione zostały na załącznikach graficznych, oznaczonych nr 1 i nr 2 w skali odpowiednio: 1:6000, 1:5000.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Olkusz.

 

Załącznik 1

Załącznik 2