Wybory 2011

 

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 112, z późn. zm. 1}) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

(wyciąg)

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie II

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 13 - część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:
krakowski, miechowski, olkuski
oraz miasta na prawach powiatu: Kraków.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 31 - część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:
krakowski, miechowski, olkuski.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Krakowie przy ul. Basztowej 22.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan J. Jaworski

" Zmiany wymienionej ustawy zostały ogloszone w Dz. U. Nr 94, póz. 550, Nr 102, póz. 588,;Nr 134, póz. 777, Nr 147, póz. 881 i Nr 149, póz. 889.