Zlote Gody

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz prosi o zgłaszanie do dnia 30 kwietnia 2012 r. do Urzędu Stanu Cywilnego w Olkuszu (pokój nr 127)

Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

(pary, które w 1962 r. zawarły związek małżeński), z uwagi na organizowanie uroczystości „Złotych Godów”.Przy zgłoszeniu jubilaci winni posiadać dowody osobiste, odpis aktu małżeństwa jeżeli małżeństwo było zawarte poza Olkuszem.