Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz dla terenów położonych w strefach polityki przestrzennej: II - D Zederman - Kosmolów (dot. części sołectwa Zederman i Kogutka) II - J Niesułowice (dot. północno-wschodniej części sołectwa Niesułowice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz dla terenów położonych w strefach polityki przestrzennej:

II - D Zederman - Kosmolów (dot. części sołectwa Zederman i Kogutka)

II - J Niesułowice (dot. północno-wschodniej części sołectwa Niesułowice)

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 12 czerwca 2012r. Poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Uchwała  Nr XVI/200/2012 z dnia  27 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/168/2011 z dnia 5 grudnia 201lr. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/279/97 z dnia 27 lutego 1997r., z późniejszymi zmianami

dla terenów położonych w strefach polityki przestrzennej:

II - D Zederman - Kosmolów (dot. wyłącznie części sołectwa Zedermana i Kogutka)

Projektowana zmiana studium obejmuje:

- fragment terenu po północnej stronie drogi krajowej Nr 94: na odcinku o długości 950 m   od granicy administracyjnej z Gminą Jerzmanowice-Przeginia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Zederman-Kosmolów Nr 1087

- rejon w rozwidleniu dróg: krajowej Nr 94 i powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K – na długości 1050 m

- fragment terenu po południowej stronie drogi powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K  w odległości 350 m od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 na długości 350 m 

- rejon Kogutka – teren pomiędzy drogą krajową Nr 94 i drogą gruntową – gminną nr ewid.gr.755/1

 

II - J Niesułowice (dot. wyłącznie północno-wschodniej części sołectwa Niesułowice)

Projektowana zmiana studium obejmuje:

- rejon po południowej stronie ul. Nad Karczmą.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 27 sierpnia 2012 r. włącznie.

 

Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32 – 300 Olkusz.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • Pisemnej - adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Architektury,
  • ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: architektura@umig.olkusz.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

mgr inż. Marcin Pietraszewski

Zastępca Burmistrza