Sołectwo Zederman

Sołtysem Zedermana jest SABINA GĘGOTEK

 

Adres: Zederman 187, 32-300 Olkusz

email: sabina63@o2.pl

tel.: +48 530 783 517

.


 Rada Sołecka:

 • Dorota Mosurek
 • Janusz Karoń
 • Jolanta Remberska 
 • Kamil Remberski
 • Krystyna Chwast 
 • Łukasz Chwast 
 • Roman Stach  
 • Małgorzata Stach 
 • Edward Kordaszewski

 

Sołtys

Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Jest wybierany przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy. Wynagrodzeniem za pracę sołtysa jest dieta.

Sołectwa są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim, dlatego większość sołtysów mieszka we wsiach. W miastach jednostkami pomocniczymi w większości są osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) bądź przewodniczący zarządu osiedla (dzielnicy).

ne przeważnie na obszarze wiejskim, dlatego większość sołtysów mieszka we wsiach. W miastach jednostkami pomociczymi w większości s osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) bądź przewodniczący zarządu osiedla (dzielnicy).

Kompetencje

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
 • zwołuje i organizuje zebranie wiejskie, i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców sołectwa,
 • realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
 • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
 • uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.
 • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

 

Rada sołecka:

Rada sołecka jest organem doradczym sołtysa, który wspomaga jego działalność. Członkowie rady sołeckiej są wybierani przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Zakres działania rady określony jest w statucie sołectwa.

Kompetencje:

 • pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.