Elektrownia wiatrowa w Zimnodole - przedłużenie terminu sprawy

2013-10-01 11:58

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm./ oraz art. 49 KPA zawiadamia się o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Elektrownia wiatrowa w miejscowości Zimnodół Gmina Olkusz”. Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że dla przedmiotowej sprawy został wyznaczony nowy termin jej załatwienia do dnia 30.11.2013r.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, na okres 14 dni

tj.  w terminie od          01.10.2013r. do  15.10.2013r.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Dariusz Rzepka