Nowy Projekt dla Zedermana

2014-07-15 17:46

W Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz o wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów  w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  Projekt będzie wyłożony  od 14 lipca 2014 r. do 11 sierpnia 2014 r.  w siedzibie UMiG Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Architektury pokój nr 219, w godzinach od 9.00 do 13.00 – (od wtorku do piątku)  oraz w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 r.  w sali narad UMiG Olksz (nr 112) o godzinie 11:00. Uwagi do projektu planu można zgłaszać do 2 września br.

 

Pełny tekst ogłoszenia poniżej:

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów  w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

    Obszar opracowania obejmuje:

 • fragment terenu po południowej stronie drogi krajowej Nr 94: na odcinku o długości 350 m od granicy administracyjnej z Gminą Jerzmanowice-Przeginia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Zederman-Kosmolów Nr 1087K  o szerokości ok 390 m,
 • fragment terenu po północnej stronie drogi krajowej Nr 94: na odcinku o długości 1040 m od granicy administracyjnej  z Gminą Jerzmanowice-Przeginia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Zederman-Kosmolów Nr 1087K  o szerokości od 470 do 250 m,
 • fragment terenu po południowej stronie drogi powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K, w odległości 150m od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 na długości 540 m, 
 • fragment terenu od skrzyżowania drogi krajowej Nr 94 i powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K do drogi gruntowej, działka nr 756 i działki 92/1 z wyłączeniem fragmentu terenu pomiędzy drogą krajową Nr 94 i powiatowej Zimnodół-Zederman Nr 1084K o długości 270 m,
 • rejon po północnej stronie drogi krajowej Nr 94 od działki nr 733/3 w Kogutku do działki nr 212/1 w Zedermanie na długości 1150 m i szerokości ok 215 m,
 • rejon Kogutka - po południowej stronie drogi krajowej Nr 94 na długości 500 m oraz po północnej stronie drogi krajowej Nr 94 na północ od drogi nr 1203/1 na długości 290 m.

 

            Wyłożenie do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 14 lipca 2014 r. do 11 sierpnia 2014 rw siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Architektury pokój nr 219, w godzinach od 9.00 do 13.00 – (od wtorku do piątku)  oraz w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w sali narad (nr 112) o godzinie 11:00.

 

            Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu w tym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2014 r.  włącznie.

Uwagi należy składać:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz bądź drogą pocztową na adres:  Urząd Miasta i Gminy w  Olkuszu, ul. Rynek 1, 32- 300 Olkusz,
 • drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres:  poczta@umig.olkusz.pl , architektura@umig.olkusz.pl  

 

    Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), projekt w/w planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

 

            Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia  02 września 2014 r. włącznie ,  w formie:

 • pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki  i Architektury,
 • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, 32-300 Olkusz,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: poczta@umig.olkusz.pl , architektura@umig.olkusz.pl

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz miasta i Gminy Olkusz. Sposób ich rozpatrzenia będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Dariusz Rzepka

 

Metryka

 

 

źródłó: bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,945432.html