Obowiązkowa deratyzacja

2016-03-11 20:10

ZARZĄDZENIE NR 0050.1084.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA 22.02.2016. w sprawie: przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz w terminie wiosenny

  Na podstawie § 16 Uchwały Nr XXI/300/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu  z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz - zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz zobowiązane są  w okresie od dnia 14 marca 2016 roku do dnia 27 marca 2016 roku przystąpić na swoim terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

 

§ 2

Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

 

§ 3

Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem  „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 4

Właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości są zobowiązani  do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.

Nadzór nad deratyzacją prowadzi Straż Miejska.

 

§ 5

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art.117 Kodeksu Wykroczeń.

 

§ 6

Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów mieszkalnych.

 

§ 7

Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 14 marca 2016 roku do dnia 27 marca 2016 roku

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik