Studium zagospodarowania Zederman-Kosmolów

2015-04-27 10:15

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz (zmiana nr 19) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz (zmiana nr 19) dla części terenów położonych w strefie polityki przestrzennej II-A - Pomorzany - Bogucin,

II-D - Zederman - Kosmolów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 27 kwietnia 2015 r. do 26 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 219), w godzinach:

 • poniedziałki: od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30,
 • od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

W podanym miejscu i czasie można zapoznać się z dokumentacją sprawy. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 16 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1235, z późn. zm.), projekt ww. zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. włącznie, w formie:

 • pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków,
 • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email:
  poczta@umig.olkusz.pl
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
  .

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Dla ww. zmiany studium nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

        Roman Piaśnik


ZAŁĄCZNIKI:źródło: https://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/id,260503.html