Trzecie wyłożenie projektu zmian zagospodarowania przestrzennego MiG Olkusz

2018-07-05 11:10

OGŁOSZENIE

o ponownym (trzecim), częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz (zmiana nr 22)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku

z Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XV/271/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r., a także w związku z wprowadzeniem

 zmian wynikających z podjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwały Nr XLVII/732/2018 z dnia

 26 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia

 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, zawiadamiam o ponownym (trzecim), częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w strefach polityki przestrzennej:

  • II-C - Osiek - Zimnodół,
  • II-G - Zawada,
  • II-D - Zederman-Kosmolów (dotyczy fragmentu południowo- zachodniej części Zedermana),
  • III- Obszar Leśny częściowo,

w zakresie oznaczenia w projekcie zmiany studium orientacyjnego przebiegu korytarza projektowanej kolei dużych

 prędkości.

 

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie ponownie do publicznego wglądu w dniach od 16 lipca 2018r. do 13 sierpnia 2018r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy  Olkusz (Rynek 1, 32-300 Olkusz), w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków (pok. 219) w godzinach urzędowania.

Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umigolkusz.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany studium będzie pełnił dyżur autorski

w siedzibie Urzędy Miasta i Gminy Olkusz w dniu 23 lipca 2018r. w godzinach 13:30-15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona

w dniu 30 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości  prawnej  mogą  wnieść  uwagi  do  projektu zmiany studium w części objętej ponownym (trzecim) wyłożeniem do publicznego wglądu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na   środowisko,   projekt   ww.   zmiany   studium   podlega   strategicznej   ocenie   oddziaływania   na   środowisko,   z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w brzmieniu ustalonym przez art. 103 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016

r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik