Oznaczenia budynków

Informacja

Działając na prośbę Starosty Olkuskiego i Dyrektora NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, przypominam właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych na terenie miasta Olkusza i na terenach wiejskich gminy Olkusz oraz osobom władającym takimi nieruchomościami o

konieczności oznaczenia budynków tabliczkami z numerem porządkowym budynku.

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 193, póz. 1287 ), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z jego numerem porządkowym. Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze uzupełnienie brakujących tabliczek na budynkach, ponieważ ich brak znacznie utrudnia pracę Zespołom Ratownictwa Medycznego i opóźnia udzielenie pomocy medycznej osobom na taką pomoc oczekującym.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Dariusz Rzepka