UCHWAŁA NR XX/279/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r w sprawie: aktualności w częściach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i Kogutku, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i Kogutku oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kosmolów - Wiśliczka

Data: 2012-11-27, Numer: 279, Kadencja: 2010 - 2014

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142  z 2001 r., poz. 1591, z późn. zm.) art. 32 ust. 2 i ust. 3 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647) po zapoznaniu się z wynikami analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, dokonanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - Rada Miejska

 

uchwala:

 

§ 1

Uznać za nieaktualne w częściach: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i Kogutku, zatwierdzony Uchwałą Nr LV/610/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28.02.2002r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 76 z dnia 14.05.2002r. poz. 1155), zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i Kogutku, zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVIII/422/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27.10.2009r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 700 z dnia 18.11.2009r. poz. 5299), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kosmolów-Wiśliczka, zatwierdzony Uchwałą Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15.03.2011r. ( Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 185 z dnia 11.04.2011r. poz. 1470).

§ 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie   i Kogutku, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i Kogutku oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kosmolów-Wiśliczka, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały uznaje się za nieaktualne w częściach oznaczonych na załącznikach graficznych: nr 1 w skali 1: 6000, nr 2 w skali 1:2000, nr 3 w skali 1:5000, stanowiących integralną część niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3