Uchwały dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XXIII/329/2013
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/303/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 6k, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r.. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Rada Miejska w Olkuszu

uchwala, co następuje:

§ 1. §2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 10 zł miesięcznie.

2) Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te zbierane są w sposób selektywny, w wysokości 7 zł miesięcznie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

§ 3. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwie Małopolskiego.

2) Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2013 roku.

 

UCHWAŁA NR XXIII/330/2013
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZ

z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 k, 6 j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska w Olkuszu

uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady te nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości miesięcznej 10 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te zbierane są w sposób selektywny w wysokości miesięcznej:

 1. 7 zł od każdej osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez jednego lub dwóch mieszkańców w gospodarstwie domowym
 2. 6,30 zł od każdej osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez trzech mieszkańców w gospodarstwie domowym
 3. 5,95 zł od każdej osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez czterech mieszkańców w gospodarstwie domowym
 4. 5,60 zł od każdej osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez pięciu mieszkańców w gospodarstwie domowym
 5. 5,25 zł od każdej osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez sześciu mieszkańców w gospodarstwie domowym
 6. 4,90 zł od każdej osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez siedmiu i więcej mieszkańców w gospodarstwie domowym

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/303/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (ze zm.).

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2013 r.

 

 

UCHWAŁA NR XXIII/331/2013
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, ust. 1 pkt 1, art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm) Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co następuje:

§ 1. Gminny system zbierania odpadów komunalnych określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Gmina zapewnia odbiór z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wszystkich odpadów komunalnych zebranych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz, zwanym dalej „Regulaminem”.

2. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne tj.:

1) na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej o łącznej pojemności:

- 120 l dla 1 – 4 osób,

- 240 l dla 5 – 15 osób,

- 1100 l dla 16 – 30 osób,

2) na terenie zabudowy wielorodzinnej o minimalnej pojemności 1100 l na 100 osób.

3. W przypadku konieczności wyposażenia nieruchomości w większą liczbę pojemników na zmieszane odpady komunalne, koszty ich zakupu ponosi właściciel nieruchomości.

4. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o kolorystyce i minimalnej pojemności określonej w Regulaminie.

5. Na terenach zabudowy wielorodzinnej pojemniki ustawione będą w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości, w ilości uzgodnionej z Gminą.

6. Nieruchomości zlokalizowane na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej wyposażone będą po wprowadzeniu sytemu w komplet worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o odpowiedniej kolorystyce, tj. po 2 szt. każdego z worków określonych w ust. 10. W trakcie kolejnych odbiorów worki dostarczane będą w ilości odpowiadającej liczbie wystawionych worków danego rodzaju.

7. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na worki właściciel nieruchomości będzie mógł otrzymać dodatkowe worki w wyznaczonym punkcie na terenie Miasta i Gminy Olkusz, którego lokalizacja zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl.

8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyznaczenia miejsc ustawienia pojemników na własnym terenie lub do którego posiadają inny niż własność tytuł prawny. Miejsca te muszą być utrzymywane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.

9. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.

10. Odpady komunalne zbierane selektywnie winny być umieszczane w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce:

 • zielony – szkło i opakowania szklane,
 • niebieski – papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
 • żółty – tworzywa sztuczne, w tym opakowaniowe, metale i opakowania z metalu oraz opakowania wielomateriałowe,
 • brązowy – odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji a także odpady zielone,
 • worek bezbarwny przeźroczysty – pozostałe drobne odpady niebezpieczne selektywnie zbierane (określone w §

5 ust. 1 pkt 5 „Regulaminu”).

11. Na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej (przez co rozumie się także budynki wielolokalowe, w których zamieszkuje nie więcej niż 30 osób) odpady ulegające biodegradacji mogą być umieszczane w kompostownikach, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz w złożonej deklaracji. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała.

§ 3. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

2. Odpady komunalne odbierane będą:

1) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

 • odpady zmieszane – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
 • zbierane selektywnie: papier i tektura, odpady wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne, metale – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji a także odpady zielone – w okresie od maja do sierpnia włącznie – dwa razy w miesiącu; w pozostałym okresie raz w miesiącu,
 • pozostałe zbierane selektywnie tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe (w tym odpady budowlano-remontowe /bez gruzu budowlanego/ typu: drzwi, okna, armatura łazienkowa, ceramika sanitarna itp.) oraz drobne odpady niebezpieczne – dwa razy w roku. Terminy każdorazowo zostaną podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.olkusz.pl .

2) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

 • odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
 • zbierane selektywnie: papier i tektura, odpady wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne, metale – raz w miesiącu,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji a także odpady zielone – w okresie od maja do sierpnia włącznie – dwa razy w miesiącu; w pozostałym okresie raz w miesiącu,
 • pozostałe zbierane selektywnie tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe (w tym odpady budowlano-remontowe /bez gruzu budowlanego/ typu: drzwi, okna, armatura łazienkowa, ceramika sanitarna itp.) oraz drobne odpady niebezpieczne – dwa razy w roku. Terminy każdorazowo zostaną podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.olkusz.pl .

3. Pojemniki z odpadami i odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w dniu planowanego odbioru, w sposób umożliwiający łatwy dostęp jednostce wywozowej.

4. Szczegółowe terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów oraz odpadów komunalnych zmieszanych określone zostaną każdorazowo w harmonogramie, który będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.olkusz.pl.

§ 4. 1. Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz mogą każdorazowo przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

2. Adres gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.olkusz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

3. Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów oraz godziny otwarcia gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów będzie zawierał „Regulamin Punktu” – dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.olkusz.pl. oraz w punkcie jw.

4. Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów mogą być przekazywane nieodpłatnie niżej wymienione odpady selektywnie zebrane:

 1. papier i tektura,
 2. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
 3. szkło,
 4. metale,
 5. opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. wielkogabaryty (w tym odpady budowlano-remontowe typu: drzwi, okna, armatura łazienkowa, ceramika sanitarna itp.),
 8. odpady budowlano-remontowe-gruz budowlany z samodzielnie przeprowadzanych drobnych remontów w ilości do 1 Mg/mieszkańca na rok,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyte opony,
 11. tekstylia,
 12. przeterminowane leki,
 13. inne drobne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXI/304/2012 Rady Miejskiej w Olkusz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2013 r.

 

Treści uchwał:

UCHWAŁA 329

UCHWAŁA 330

UCHWAŁA 331