Zmiana Uchwały

Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu
Uchwały Nr XI/142/2011 z dnia 25 października 2011r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/598/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzania zmiany Uchwały Nr XXXIV/279/97
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 r. z późniejszymi zmianami
w sprawie: studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - zmiana nr "14".

Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XI/142/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/598/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Uchwały Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 r. z późn. zm. w sprawie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w niżej położonych strefach:

I-B – dzielnica południowa mieszkaniowa (Mazaniec-Kamyk w Olkuszu) wraz z fragmentem terenu przylegającym od strony południowej do ul. Krucza Góra,

I-E – dzielnica wschodnia przemysłowo-mieszkaniowa (Olewin wraz z terenem przylegającym od strony zachodniej do ul. Zagaje),

II-C Osiek Zimnodół.

Powyższa uchwała dotyczy zmiany granic opracowania poprzez wprowadzenie zmiany w załączniku graficznym do Uchwały Nr LIII/598/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie terenów położonych w następujących strefach:

I-E – dzielnica wschodnia przemysłowo-mieszkaniowa (dotyczy niewielkiego fragmentu terenu pomiędzy byłą fabryką domów, a gazociągiem wysokoprężnym w północnej części Olewina),

II-C Osiek Zimnodół – dotyczy południowej części Zimnodołu (terenu w sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej)

w terminie do dnia 5 grudnia 2010 r. włącznie.

Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32 – 300 Olkusz.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej – adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Architektury,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: architektura@umig.olkusz.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Dariusz Rzepka